ถ่ายทอดสด
โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา
ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม
วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 

 

 

Share